Партньори

ЗАД "Армеец"

1.jpg

ЗАД "Армеец"
гр. София, ул. Стефан Караджа №2
тел.: (02) 811 91 00; www.armeec.bg

ЗАД "Армеец" е основано през 1996 г. с основни акционери Министерство на отбраната и Търговски дружества от системата на МО. През 1998 г. компанията е лицензирана с Разрешение №7/15.06.1998г. на Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на Р България.

От 2002 г. Мажоритарен собственик е "Химимпорт" АД с 91,92% от капитала на дружеството.

ЗАД "Армеец" има изградена клонова мрежа в цялата страна - клиентите му се обслужват от 76 агенции и представителства . Дружеството предлага широк спектър от застрахователни продукти във всички области на общото застраховане."ДЗИ" ЕАД

ДЗИ

"ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД,

"ДЗИ-Животозастраховане" ЕАД,

гр. София, ул. Георги Бенковски 3, тел.: 0700 16 166; www.dzi.bg


На 27.06.1946 г. е приет Законът за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. Съгласно този закон всички активи и пасиви на съществуващите акционерни и кооперативни застрахователни дружества, ведомствени каси, фондове, застрахователни отдели на банките и други, се поемат от Държавния застрахователен институт. Всички действащи застраховки и портфейли, задължения, както и презастрахователните договори запазват своето действие и преминават по право върху ДЗИ. С този акт по същество се извършва сливане на действащите застрахователни предприятия в една голяма компания. Държавният застрахователен надзор също преустановява дейността си, тъй като функциите по контрола на застраховането също преминават в ДЗИ.

ДЗИ е създаден с този закон като автономно предприятие, юридическо лице със седалище гр. София и със сложна структура, като в този си вид е работил до 1952 г., когато започва изграждането на клоновете и постепенната децентрализация на дейността на Института.

ДЗИ е единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено Българско външно застрахователно и презастрахователно дружество "Булстрад" на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ. Основният акционер на "Булстрад" е Министерство на финансите, а един от главните акционери е и самият ДЗИ. "Булстрад" сключва всички застраховки, които са свързани със задължения извън територията на страната - морски, авиационни, туристически и др., докато ДЗИ запазва монопол върху застраховането вътре в страната.

Освен монопола в застраховането, след 1946 г. държавата постепенно въвежда голям относителен дял на задължителното (законово) застраховане. Законът за застраховане на имущества е приет през 1958 г., като измененията в него от 1969 г. разширяват значително обхвата на задължителното имуществено застраховане.

Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., до появата на конкуренция в областта на застраховането. Трябва да се отбележи, че въпреки съвпадащите в някои случаи имена, новопоявилите се застрахователни дружества нямат нищо общо с действащите преди 1946 г. и не са техни правоприемници и продължители.

Възникването на нова ситуация в бранша беше предизвикателство, което мобилизира нашите възможности. Успешно трансформирахме своето пазарно поведение и запазихме лидерското си място благодарение на безупречна работа и предлагане на застрахователни продукти на световно ниво. Едновременно с бизнес развитието си Компанията активно съдейства за изработването на адекватна нормативна уредба за застраховането и беше сред съучредителите на Асоциацията на българските застрахователи през 1992 година.

През октомври 1998 г. ДЗИ бе преобразуван в еднолично акционерно дружество със 100% участие на държавата. На 7 декември 1999 г. в "Държавен вестник", бр. 107 бе обнародвано решението на Агенцията за приватизация за откриване на процедура по приватизация на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД, която приключи с продажбата на дружеството на 27 август 2002 г. на притежаваната от Емил Кюлев "Контракт София" ООД.

На 10 октомври 2002 г. на Общо събрание на акционерите бе взето решение за преименуване на "Държавен застрахователен институт - ДЗИ" ЕАД в "ДЗИ" АД.

На 3 Август 2007 година KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на ЗПАД ДЗИ, като общият размер на притежаваните акции е 80,457%.

КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро.ЗАД "Бул Инс"

Бул Инс

ЗД "БУЛ ИНС" АД
гр. София , бул. Джеймс Баучер №87
тел.: 0800 188 77; www.bulins.com


ЗД "БУЛ ИНС" АД е учредено на 31 август 1995 г., а от 16 юли 1998 г. е лицензиран застраховател от Националния съвет по застраховане при Министерски съвет, съгласно изискванията на Закона за застраховането.

През годините дружеството се утвърждава като коректен и сигурен партньор. ЗД "Бул Инс" АД се управлява от Съвет на директорите с Председател г-н Петрозар Петков, Заместник-председател доц. Стоян Проданов и член г-жа Ваня Малчева. Дейността на дружеството се осъществява чрез Централен офис, филиал "Лозенец", четири клона в София и регионалните клонове в Пловдив, Варна и Бургас.

Приоритет е постоянното повишаване качеството на обслужване на клиентите, както при сключването на застрахователните договори, така и при ликвидацията на щетите и срочното изплащане на обезщетенията по застрахователните събития. Коректен и сигурен партньор, с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти, компанията е предпочитан застраховател поради ефективната си технология за бързо ликвидиране на щетите и изплащане на обезщетенията при настъпване на застрахователно събитие.

С цел да повиши качеството на обслужване на клиентите си, през 2003 година ЗД "Бул Инс" АД открива Технически център "Тандер". Сервизът разполага с ликвидационна служба и салон, в който се оглеждат, предават, ремонтират и получават автомобилите. Така се избягват евентуални недоразумения между страните, като на място клиентът е в контакт и със застрахователя, и с приемчика на сервиза.

С реализираните брутни премийни приходи през годините, ЗД "Бул Инс" АД заема едно от първите места сред 20 лицензирани български застрахователни компании. През последните години ЗД "Бул Инс" АД е лидер с отчетени брутни премийни приходи за основната за българския пазар Застраховка на МПС, без релсови превозни средства. От 2002 г. ЗД "Бул Инс" АД е член на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.

Дейността на националното бюро стартира на 01.04.2002 г. и от тази дата дружеството предлага застраховка "Гражданска отговорност на МПС" ("зелена карта"), покриваща отговорността за вреди извън територията на Република България. ЗД "Бул Инс" АД участва съвместно с други застрахователни компании в Български национален застрахователен ядрен пул, създаден през 2001 г. за застраховането на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД по застраховка "Обща гражданска отговорност, покриваща отговорността от ядрена вреда". Дружеството е поело 8,8117% от риска по застраховката.

Стабилната позиция на ЗД "БУЛ ИНС" АД в икономическия живот на страната дава възможност за подпомагане на разнородни обществено значими инициативи, спортни и културни събития.ЗАД "Булстрад"

Булстрад

ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
гр. София, пл. Позитано №5
тел.: (02) 9856610; www.bulstrad.bg


ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е основано на 31 юли 1961 г. Оттогава компанията развива всички видове застраховане и презастраховане като авиационно и морско застраховане, в които има водещо място на българския застрахователен пазар, карго и имуществено застраховане, застраховане на МПС и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

През 1967 г. Дружеството регистрира своя брокерска компания в Лондон. От 1999 г. тя е преименувана на Еuropean Insurance and Reinsurance Brokers.

За покриването на специфични нужди на своите клиенти ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП учредява няколко дъщерни компании:

През 1994 г. - Булстрад Живот АД за различни видове застраховки "Живот".

През 1998 г. - Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг ООД за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем.

През 2003 г. - Булстрад Здравно осигуряване АД, преименувано през 2005 г. на Ти Би Ай Здравно осигуряване АД, за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти.

През юли 1999 г. e подписан договор за продажба на 31% от акциите на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на Ти Би Ай Ейч Груп. В рамките на следващите седем години Ти Би Ай Ейч Груп (чрез БЗП Груп ЕАД) придоби 97% от капитала на Булстрад. В средата на месец април 2007 е финализирана сделката, с която ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП придоби мажоритарен дял от акционерния капитал на Булстрад.

Дружеството членува в престижни международни застрахователни организации като Международния съюз за морско застраховане от 1974 г. и Международния съюз на авиационните застрахователи от 1980 г.

Финансовата стабилност на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП е гарантирана от закупените презастрахователни покрития по основните видове застраховки. Наши партньори са чуждестранни презастрахователи, които са водещи на международния пазар и имат висок кредитен рейтинг като SCOR Reassurance, Swiss Re, Hannover Re, Lloyd's Underwriters и други.

През годините ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разширява клоновата си мрежа в страната и сега разполага с 13 генерални агенции, 59 агенции, над 216 брокери и над 5 000 агента, които предлагат богато разнообразие от повече от 100 вида застрахователни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на граждани и организации.

Основавайки се на богатия си опит и международен авторитет, ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП традиционно заема водещо място на българския застрахователен пазар.ЗК "Лев Инс" АД

Лев Инс

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД
гр. София, бул. Черни връх №51 Д
тел.: 0800 10 200; www.lev-ins.com


ЗК "ЛЕВ ИНС" АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

Компанията е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение №98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.

ЗК "ЛЕВ ИНС" АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.

През август 2006 г. компанията беше лицензирана и за извършване на активно презастраховане - решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.ЗК "Уника" АД

UNIQA

ЗК "Уника" АД
гр. София, ул. Юнак №11-13
тел.: (02) 9 156 333; www.uniqa.bg


UNIQA има повече от 150 години опит в застраховането. Това е компанията, която се ползва с най-голямо доверие в Австрия и една от водещите застрахователни групи в Централна и Източна Европа.

Премийният приход за 2006 г. на компаниите от UNIQA Group Austria надвишава 5 милиарда евро, общата сума на управляваните активи е повече от 21 милиарда евро. UNIQA е представена чрез дъщерни компании на 20 от пазарите в Централна и Източна Европа и с персонал от над 17 500 служители и посредници осигурява обслужването на повече от 5,7 милиона клиенти. От години UNIQA е с международен финансов рейтинг "А", даден от Standard & Poor's. Акциите на UNIQA са сред най-добре представящите се на фондовата борса във Виена.

Застрахователна Компания "УНИКА" АД и Застрахователна Компания "УНИКА Живот" АД са учредени като частни дружества през 1992 г. под името Витоша. През март 2007 г. UNIQA увеличи дела си на 51% от акционерния капитал и в съответствие с единната стратегия за търговската марка на UNIQA в Източна и Югоизточна Европа беше променено името на компанията от Витоша на UNIQA.