При щета

594514_52513_2_copy.jpg


При пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие

В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си за събитието и запазете копие от уведомлението.
Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.
При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.166 или тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.
В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед.
Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го регистрирайте на тел.166
При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.
При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.
При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.
Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.


При кражба на МПС

При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата.
В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи, които му предоставяте. Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя. Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица в оригинал, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти). Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.


При щета по Застраховка Домашно имущество

В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).
Не трябва да разчиствате последиците от събитието, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).
Хубаво е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.
Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.

При застраховка Помощ при пътуване

При злополука или внезапно заболяване в чужбина, винаги следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист.
Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация от събитието и от направените разходи за лечението Ви.

Като застрахователен брокер ХелтНет Финанс, още при сключване на застраховка винаги предоставя на клиентите си следната необходима информация, която трябва да знаят, за да си осигурят одобрение на щетата им от застрахователя:ТУК